සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


AS மற்றும் A2 கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை | GCE AL மற்றும் OL IT வகுப்புக்களை

Purnima Jayaweera (பெண்) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
AS மற்றும் A2 கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை | GCE AL மற்றும் OL IT வகுப்புக்களை

TOP AD


தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் OL மற்றும் AL

Chathura Palliyaguru (ஆண்) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் OL மற்றும் AL
ICT - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தரம் 9, 10, 11

Rusiru Ambagahawaththa (ஆண்) - National School Teacher, BIT University of Moratuwa [Undergraduate], National Diploma in Teaching [ICT]


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ICT - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தரம் 9, 10, 11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry