සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

Chathura Palliyaguru (පුරුෂ) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

TOP AD


AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

Purnima Jayaweera (ස්ත්‍රී) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති
ICT - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

රුසිරු අඹගහවත්ත (පුරුෂ) - ජාතික පාසල් ආචාර්ය, BIT මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය (Undergraduate), ජාතික ශික්ෂණ ඩිප්ලෝමා (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ICT)


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry