සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
தரம் 6 to தரம் 11 கணிதம் - சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Harsha Palihakkara (ஆண்) - Diploma in Teaching (Maths English Medium), National School Teacher, Over 10 years teaching experience, Paper marking examiner


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 to தரம் 11 கணிதம் - சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry