සිංහල |  தமிழ் |  English
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 ගණිතය - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Harsha Palihakkara (පුරුෂ) - Diploma in Teaching (Maths English Medium), National School Teacher, Over 10 years teaching experience, Paper marking examiner


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 ගණිතය - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry