සිංහල |  தமிழ் |  English
புவியியல் வகுப்புக்களை - 9, 10, 11 தரம்

Nayana Dissanayake (பெண்) - භූගෝල විද්‍යා උපාධිධාරී - BA , කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் வகுப்புக்களை - 9, 10, 11 தரம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry