සිංහල |  தமிழ் |  English
භූගෝල විද්‍යාව 9, 10, 11 ශ්‍රේණි

Nayana Dissanayake (ස්ත්‍රී) - භූගෝල විද්‍යා උපාධිධාරී - BA , කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව 9, 10, 11 ශ්‍රේණි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry