கண்டிய நடனம்

Y. de Silva (பெண்) - National Dancing Examination final qualification, Over 16 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கண்டிய நடனம்
நடன வகுப்புகள் - கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறைகள்

Umesha Achini Priyankara (பெண்) - B.A. (Hons) Dancing Special Degree (First Class Division) - University of Sri Jayawardanapura


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
நடன வகுப்புகள் - கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறைகள்
Rashali Academy - பாணந்துறை

நிறுவனம்: Rashali Academy - Dancing classes year 1 to 11


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Rashali Academy - பாணந்துறை
பாரம்பரிய நடன வகுப்புகள்

Rasangi Sewwandi (பெண்) - University of the visual and the performing arts


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பாரம்பரிய நடன வகுப்புகள்
தரம் 6 - 13 - கண்டி நடனம் மற்றும் டிரம்ஸ் வாசிக்கும் வகுப்புகள்

Ravindu Kalhara (ஆண்) - Home visits in Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - 13 - கண்டி நடனம் மற்றும் டிரம்ஸ் வாசிக்கும் வகுப்புகள்
தரம் 1 to உ/த நடனம் வகுப்புக்களை - ஒன்லைன்

நிறுவனம்: Sethranga Dance Troupe - Classes conducted by Dinusha Sewwandi [B.A. Kalaniya, Dip]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to உ/த நடனம் வகுப்புக்களை - ஒன்லைன்

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry