සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
ශ්‍රේණිය 1-11 නාට්ය හා රංග කලාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Priyadarshani Miss (ස්ත්‍රී) - National School Teacher, BA (Sp) University of Colombo, Diploma in English (ICBT Campus)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 නාට්ය හා රංග කලාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති
නාට්‍ය හා රංග කලාව - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

Sandharuwan Abeyratne (පුරුෂ) - National Diploma in Teaching (Drama)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නාට්‍ය හා රංග කලාව - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11
6 - 13 ශ්‍රේණිය - උඩරට නැටුම් සහ බෙර වාදන පන්ති

Ravindu Kalhara (පුරුෂ) - කොළඹ අවට ප්‍රදේශවල නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා අදම අමතන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 - 13 ශ්‍රේණිය - උඩරට නැටුම් සහ බෙර වාදන පන්ති
Jayodaya Education Center - අතුරුගිරිය

ආයතනය: Jayodaya Education Center - Classes conducted by qualified and experienced teachers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Jayodaya Education Center - අතුරුගිරිය
Rashali Academy - පානදුර

Rashali Academy - නර්තන පන්ති පැවැත්වේ 1 වසරේ සිට 11 වසර දරුවන්ට


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Rashali Academy - පානදුර
ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ නැටුම් පන්ති - ඔන්ලයින්

ආයතනය: Sethranga Dance Troupe - Classes conducted by Dinusha Sewwandi [B.A. Kalaniya, Dip]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ නැටුම් පන්ති - ඔන්ලයින්
නැටුම් පන්ති - න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගික

Umesha Achini Priyankara (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Dancing Special Degree (First Class Division) - University of Sri Jayawardanapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නැටුම් පන්ති - න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගික
උපකාරක පන්ති - සිංහල, නර්තනය, ඉතිහාසය

Anupama Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - සෞන්දර්ය කල විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂිකාවක්, අවුරුදු 4ක් උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම, කතක් විශාරද


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - සිංහල, නර්තනය, ඉතිහාසය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry