සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to தரம் 11

Wazna Shireen (பெண்) - With over two years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to தரம் 11
விஞ்ஞானம் - தரம் 6-11 - சலிதா சஞ்சித்

சலிதா சஞ்சித் (ஆண்) - An undergraduate


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் - தரம் 6-11 - சலிதா சஞ்சித்
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 6, 7, 8

Savindi Balachadra (பெண்) - B.BA (Sp.)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 6, 7, 8
அறிவியல் தரங்கள் 6-11 - ஆன்லைன் / இயற்பியல் - தனியார் / குழு

Thisari Muramudalige (பெண்) - University candidate


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
அறிவியல் தரங்கள் 6-11 - ஆன்லைன் / இயற்பியல் - தனியார் / குழு
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to 11

Ruwan Rajapaksha (ஆண்) - Undergraduate - BSc Agricultural Technology and Management (UOP)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to 11
விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - சா/த வகுப்புக்களை

A graduate teacher conducts Maths / Science Classes


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் ஐந்து தரம் 6-11 - தனுஜா ரத்நாயக்க

Thanuja Rathnayake (பெண்) - BSc (Hons) sp. University of Peradeniya


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் ஐந்து தரம் 6-11 - தனுஜா ரத்நாயக்க
விஞ்ஞானம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - 11

Achini Saumya (பெண்) - MBBS (University of Sri Jayawardenepura)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - 11
G.C.E. சா/த விஞ்ஞானம்

Madhuka Weerasinghe (ஆண்) - දිනන දරුවන්ගේ විද්‍යාව පන්තිය


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
G.C.E. சா/த விஞ்ஞானம்
தரம் 6, 7, 8, 9 விஞ்ஞானம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Dewmini Chamodika (பெண்) - Biomedical Science (Undergraduate)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - கேம்பிரிட்ஜ், எடெக்சல் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Poornima Aroshi (பெண்) - BSc, MSc (University of Colombo), Former headmistress - Royal International School


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - கேம்பிரிட்ஜ், எடெக்சல் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 6-11 - அருண அமரசேகர

Aruna Amarasekara (ஆண்) - Ele. Tec (N.Y.S.C.) CE in Sci (OUSL), Trained government school teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 6-11 - அருண அமரசேகர
விஞ்ஞானம் தரம் 6-11 - ஹசுன் வன்னியாராச்சி

Hasun Wanniarachchi (ஆண்) - BSc (chem), M.Sc


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் தரம் 6-11 - ஹசுன் வன்னியாராச்சி
தரம் 1 to சா/த ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Classes facilitated by a qualified teacher from a many International Schools


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to சா/த ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
விஞ்ஞானம் தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11 - மிஹிசர பெர்னாண்டோ

மிஹிசர பெர்னாண்டோ (ஆண்) - Undergraduate - BSc (Hons) Physiotherapy


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11 - மிஹிசர பெர்னாண்டோ
விஞ்ஞானம் தரம் 6-11 - தனியார் / குழு / ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Upesha Sumali (பெண்) - BSc Agriculture (Hons) University of Sabaragamuwa


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் தரம் 6-11 - தனியார் / குழு / ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry