සිංහල |  தமிழ் |  English
wanted teacherwanted teacher

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

Wazna Shireen (ස්ත්‍රී) - With over two years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11
ගණිතය / විද්‍යාව 6 - 11 ශ්‍රේණි සදහා

Tekla Jayangani (ස්ත්‍රී) - B.Sc. Phy. OUSL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය / විද්‍යාව 6 - 11 ශ්‍රේණි සදහා
ICES Green Learning Campus - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: ICES Campus - සාමාන්‍ය සහතික සිට ඩිප්ලෝමා දක්වා


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICES Green Learning Campus - ඔන්ලයින් පන්ති
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 විද්‍යාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Devinda Sri Fernando (පුරුෂ) - BSC. Natural Science, Dip in Teaching Mathematics and Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 විද්‍යාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති සඳහා ගණිතය සහ විද්‍යාව

ආයතනය: Bright Way-English Medium Academy - මෙහෙයවීම : Shashini De Silva - Bsc.(Hons) Biomedical Science (UG)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති සඳහා ගණිතය සහ විද්‍යාව
විද්‍යාව - G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ 6-11 ශ්‍රේණි සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Ms. R. M. Erandi (ස්ත්‍රී) - B.Sc. in chemistry, M.Sc. in clinical biochemistry (ug), Dip in polymer chemistry


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ 6-11 ශ්‍රේණි සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
විද්‍යාව - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 9

Chandanie Rupika (ස්ත්‍රී) - Government School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 9
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10/11 ඔන්ලයින් පන්ති

Shanaka Thevarapperuma (පුරුෂ) - Sinhala medium Science classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10/11 ඔන්ලයින් පන්ති
විද්‍යාව 6-11 ශ්‍රේණි (ඉංග්‍රීසි හා සිංහල මාධ්‍ය)

Thilini Kankanamge (ස්ත්‍රී) - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂි තාක්ෂණ හා කලමණාකරනය විශේෂ උපාධිය, නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව උපකාරක පන්ති (6 - 11 ශ්‍රේණි)

Indunil Batuwangala (පුරුෂ) - අ.පො.ස.සාමාන්‍යපෙළ අ.පො.ස. උසස්පෙළ සමත් විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධි අපේක්ශක


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව උපකාරක පන්ති (6 - 11 ශ්‍රේණි)
විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Conducted by a female graduate teacher from a leading school in Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - දේශීය විෂය නිර්දේශය
ඔන්ලයින් විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සඳහා

Supun Fernando (පුරුෂ) - BSc (University of Sri Jayawardenapura), National School Teacher, Sri Lanka Teaching Service (Chemistry)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සඳහා
විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - චලිත සංජිත්

චලිත සංජිත් (පුරුෂ) - An undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - චලිත සංජිත්
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

නුෂාංගනී ගුණරත්න (ස්ත්‍රී) - B.Eng.Civil (Hons) Reading [Lincoln University, Malaysia], HND in Irrigation Technology (NVQ 6)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
විද්‍යාව පන්ති - අනුපමා චන්ද්‍රතිලක

අනුපමා චන්ද්‍රතිලක (ස්ත්‍රී) - B.Ed. in Teaching, Diploma in Education (Science), Government School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව පන්ති - අනුපමා චන්ද්‍රතිලක

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry