විද්‍යාව, ගණිතය සහ SFT

Mrs. Fathin Farook (ස්ත්‍රී) - Bachelor in science Eastern university of Sri Lanka 2nd upper class, Post graduate diploma in education (NIE)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති - සා/පෙළ, ශ්‍රේණිය 6-11

Hasanka Ramanayake (පුරුෂ) - Bioscience Graduate, 10 experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Shanu Rupasingha (ස්ත්‍රී) - BSc (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව උපකාරක පන්ති
දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි සහ IT (ශ්‍රේණිය 6 -11)

Aysha Ajward (ස්ත්‍රී) - An Engineering undergraduate studying at a State University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව

ආයතනය: The Study Lobby - Online and Physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති

Chathuranga Bandara (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Civil Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති
නීරස විද්‍යාව ආස විදියට

Vihanga Arunalu (පුරුෂ) - Electronic and Communication Engineering (B.Tech) - Open University Of Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නීරස විද්‍යාව ආස විදියට
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව පන්ති - සෙහාන් සූරියආරච්චි

Sehan Sooriyaarachchi (පුරුෂ) - BSc (OUSL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව පන්ති - සෙහාන් සූරියආරච්චි
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති

Senitha Ranathunga (පුරුෂ) - A Mechatronics Engineering Undergraduate, Over 4 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති
පෞද්ගලික සහ ඔන්ලයින් පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව

Aswiniya (ස්ත්‍රී) - 9A in ordinary level, Physical Science in Advanced level


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ ඔන්ලයින් පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව
විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Dharanee (ස්ත්‍රී) - B. Sc. Hon. Degree specialized in Botany (University of Kelaniya), Science teaching experienced in both School & University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 6-11

Uthpala Gunathilaka (ස්ත්‍රී) - BSc Applied Science - University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 6-11
ගණිතය / විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Clency Glevina (ස්ත්‍රී) - I am good in 3 languages (Sinhala, Tamil, English)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - 6-11

Anupama Wickramarachchi (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) Colombo, P.G. Dip in Edu. Peradeniya, School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - 6-11
විද්‍යාව සිංහල මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 6-11 - සාරංග බණ්ඩාර

Saranga Bandara (පුරුෂ) - Undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සිංහල මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 6-11 - සාරංග බණ්ඩාර

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa