සිංහල |  தமிழ் |  English
தரம் 1 முதல் 6 வரை பயிற்சி

Maryam Rizwan (பெண்) - Completed O level and currently in A levels


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 முதல் 6 வரை பயிற்சி
Future Key Institute - தளபத்பிட்டிய

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala / English Medium


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Future Key Institute - தளபத்பிட்டிய
உடல் மற்றும் ஆன்லைன் கற்பித்தல்

Mrs Abdur Rahman (பெண்) - 3 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உடல் மற்றும் ஆன்லைன் கற்பித்தல்
ஆங்கில வகுப்புகள் மற்றும் பிற பாடங்கள்

Arishma Shankar (பெண்) - With a strong educational background, a passion for fostering student growth


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கில வகுப்புகள் மற்றும் பிற பாடங்கள்
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 6

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - Classes conducted by an experienced teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 6

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry