ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ

ආයතනය: Chalk talk panthiya - We are an Online based Institute providing individual and small group classes for English medium students from Grade 1- Ordinary level


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ
ඔන්ලයින් පන්ති ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි (ශ්‍රේණිය 1 සිට 10) සහ ඉංග්‍රීසි කථනය

Mrs. V Devasurendra (ස්ත්‍රී) - An accomplished, resourceful, results-driven and student-focused teacher with more than 15 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry