සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 6

ඔන්ලයින් පන්ති - Classes conducted by an experienced teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 6
Future Key Institute - තලපත්පිටිය

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala and English Medium


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Future Key Institute - තලපත්පිටිය
1 සිට 6 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගැන්වීම

Maryam Rizwan (ස්ත්‍රී) - Completed O level and currently in A levels


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 6 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගැන්වීම
උපකාරක පන්ති පන්ති - ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ

Kaushalya Wickramaratne (ස්ත්‍රී) - TKT qualified, AMI qualified, MSc in Service Management - U O C


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති පන්ති - ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry