සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி

A qualified and experienced Teacher (experience at a renowned International School in Colombo)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி
பேச்சு ஆங்கிலம், குரான் வகுப்புகள், ஆங்கிலம் / சிங்களம் / இஸ்லாம் வகுப்புகள்

Mrs. Lariffa (பெண்) - Ex Wycherly International School Teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பேச்சு ஆங்கிலம், குரான் வகுப்புகள், ஆங்கிலம் / சிங்களம் / இஸ்லாம் வகுப்புகள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry