සිංහල |  தமிழ் |  English
දෙමළ නිවසට පැමිණ පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Nishara (ස්ත්‍රී) - Teacher training Tamil language diploma holder. Over 15 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ නිවසට පැමිණ පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 9
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා ඉගැන්වීම

A teacher with teaching experience at a renowned International School in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා ඉගැන්වීම
ඉංග්‍රීසි කථන, කුර්ආන් පන්ති, ඉංග්‍රීසි / සිංහල / ඉස්ලාම් පන්ති

Mrs. Lariffa (ස්ත්‍රී) - Ex Wycherly International School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථන, කුර්ආන් පන්ති, ඉංග්‍රීසි / සිංහල / ඉස්ලාම් පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry