සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், கணிதம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Dickla Usarambege (பெண்) - Dip.in Teaching, Dip.in English (University of Ruhuna), Teacher of a leading international school


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், கணிதம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
தரம் 1 to சா/த ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Classes facilitated by a qualified teacher from a many International Schools


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to சா/த ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
தரம் 1 to தரம் 5 வகுப்புக்களை

Menu Teacher (பெண்) - Teacher in a Leading Private School in Colombo 7, Diploma in Primary Education (OUSL), B.Ed (hon), SNE (OUSL)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to தரம் 5 வகுப்புக்களை
3, 4, 5 வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்

Nilupama Asanganee (பெண்) - Sinhala, Mathematics, ENV, Tamil


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
3, 4, 5 வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 3 4 5 & 6

Miss. Sulanya Kothalawala (பெண்) - BBA (Hons) Undergraduate, University of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 3 4 5 & 6
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், கணிதம்

Madushani Aththanayaka (பெண்) - B.A. [University of Kelaniya]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், கணிதம்
ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் / எடெக்சல் பாடத்திட்டம்

Ridmi Pathirana (பெண்) - B.A.M.A (TESL) reading, M.A(English ) reading ,Higher Diploma in English, Diploma in English


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் / எடெக்சல் பாடத்திட்டம்
ஆரம்ப வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர்

Chathumini Kahathuduwa (பெண்) - (UG) Bsc(Hons) in Software Engineering, Java Institute for Advanced Technology, (UG) Bsc in Health Science


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 5 சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம்

Madu Teacher (பெண்) - B.Ed Primary, NDP Primary Education, Diploma in Child Psychology, TKT (Reading)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 5 சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம்
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி

A qualified and experienced Teacher (experience at a renowned International School in Colombo)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி
பாலர் பள்ளி முதல் தரம் 5 வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Winway Academy - Sinhala, Mathematics, ENV, English, Tamil, Dancing


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பாலர் பள்ளி முதல் தரம் 5 வகுப்புகள்
பயிற்சி வகுப்புக்களை - மாண்டிசோரி மற்றும் தரம் 1, 2, 3

Manel Dias (பெண்) - An experienced educator with a rich background spanning over two decades, Holds a diploma in Early Childhood Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பயிற்சி வகுப்புக்களை - மாண்டிசோரி மற்றும் தரம் 1, 2, 3
சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் - தரம் 1 - 5 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Nipuni Fernando (பெண்) - Diploma in Primary Teaching, TKT, BA in English [University of Sri Jayawardenapura], An experienced Teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் - தரம் 1 - 5 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில், கணிதம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள்

Nilasha Sachinthani (பெண்) - Sinhala, Maths and ENV for grades 3, 4, 5


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில், கணிதம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry