පරිසරය - ශ්‍රේණිය 1 - 5 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Nipuni Fernando (ස්ත්‍රී) - Diploma in Primary Teaching, TKT, BA in English [University of Sri Jayawardenapura], An experienced Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිසරය - ශ්‍රේණිය 1 - 5 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය

Waruni Niranjala (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය), පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Karunarathna (ස්ත්‍රී) - B.Ed special needs honors degree qualified, Currently teaching at a popular school and having over 10 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
3, 4, 5 ශ්‍රේණිවලට ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

பரநிருபசிங்கம் பிரதீபன் (පුරුෂ) - 1998ம் ஆண்டிலிருந்து புலமைப்பரிசில் மாணவர்களுக்கு கற்பித்து வருகின்றேன்


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
3, 4, 5 ශ්‍රේණිවලට ශිෂ්‍යත්ව පන්ති
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Ridmi Pathirana (ස්ත්‍රී) - B.A.M.A (TESL) reading, M.A(English ) reading ,Higher Diploma in English, Diploma in English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
පෙර පාසල් සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති

ආයතනය: Winway Academy - Sinhala, Mathematics, ENV, English, Tamil, Dancing


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

De Silva (ස්ත්‍රී) - Diploma in Early Childhood and Primary Education (OUSL), Diploma in AMI (St Bridget's), Over 8 years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා
ශ්‍රේණිය 1 - 5 සිංහල, පරිසරය, ගණිතය - ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති

Jayangi Teacher (ස්ත්‍රී) - Online Classes, Individual or group


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 5 සිංහල, පරිසරය, ගණිතය - ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති

Athsala Pathirana (ස්ත්‍රී) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති
ගණිතය, පරිසරය, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5

Sanjuni Sankalpana (ස්ත්‍රී) - BA Economics (Special) - Sabaragamuwa University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, පරිසරය, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය, පරිසරය පන්ති - ඔන්ලයින්

Surangi Teacher (ස්ත්‍රී) - English / Sinhala for preschool students, English language for grades 1, 2, 3, 4, 5, Sinhala, Maths, ENV for grades 1, 2, 3, 4


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය, පරිසරය පන්ති - ඔන්ලයින්
විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා ගුරුවරියක්

Shareena Sehu Dawood (ස්ත්‍රී) - Currently serving as the English teacher in the special needs unit of a reputed International school & a part-time lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 6

ඔන්ලයින් පන්ති - Classes conducted by an experienced teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 6
විශේෂ අධ්‍යාපන සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන පන්ති

Dilini Lelwela (ස්ත්‍රී) - Working in a well established international school. Teaching for students with learning disabilities for nearly 21 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය, බුද්ධාගම පන්ති

Dilini Udakumbura (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher since 2013


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය, බුද්ධාගම පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry