සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
மேற்கத்திய இசை வகுப்புகள் - ஆன்லைன் மற்றும் இயற்பியல்

Savini Nuwanthika (பெண்) - Bachelor of performing arts Special degree in western music


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேற்கத்திய இசை வகுப்புகள் - ஆன்லைன் மற்றும் இயற்பியல்
Prestantia மேலைத்தேய சங்கீதம் பள்ளி - மொரட்டுவ

நிறுவனம்: Prestantia Music School - We believe that every human being is born with musical abilities which can be tapped using the most up-to-date teaching techniques


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Prestantia மேலைத்தேய சங்கீதம் பள்ளி - மொரட்டுவ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry