අපරදිග සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ Physical

Savini Nuwanthika (ස්ත්‍රී) - Bachelor of performing arts Special degree in western music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ Physical
Prestantia අපරදිග සංගීතය පාසල - මොරටුව

ආයතනය: Prestantia Music School - We believe that every human being is born with musical abilities which can be tapped using the most up-to-date teaching techniques


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Prestantia අපරදිග සංගීතය පාසල - මොරටුව
සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා බටහිර සංගීතය

Western Music (ස්ත්‍රී) - A qualified 10 year experienced government teacher.(BPA - Special - Piano)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා බටහිර සංගීතය

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa