සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
குழந்தைகளுக்கான பிரெஞ்சு மொழி வகுப்புகள்

Deena Kurukulasuriya (பெண்) - DELF Qualified, MSc in Education (Aldersgate), BBA (Special) MGKV - India, BA University of Kelaniya, TEFL (English)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
குழந்தைகளுக்கான பிரெஞ்சு மொழி வகுப்புகள்
எடெக்சல் - கேம்பிரிட்ஜ் சா/த (தரம் 3 மேல்நோக்கி), உ/த (உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)

Suhardha De Silva - Students have obtained the highest marks ( A* ) during past exams, 16 years of experience in teaching French


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எடெக்சல் - கேம்பிரிட்ஜ் சா/த (தரம் 3 மேல்நோக்கி), உ/த (உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1-13

Madushaa Karunaarachchi (பெண்) - French Classes Grade 1-13 - Cambridge, Edexcel, Local syllabus


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1-13
First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை
பிரஞ்சு வகுப்பு

Sachini Munasinghe (பெண்) - International School Teacher, French B2 level in Alliance Français de Kotte, Undergraduate - Bachelor of Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்பு
பிரஞ்சு மொழி

Hiruni Caldera (பெண்) - Teaching French since 2018 as a tutor, completed DELF A1


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு மொழி
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - GCSE சா/த மற்றும் GCSE உ/த, தரம் 1-9

Derani Vithanage (பெண்) - Diploma in French at Alliance Française de Kotte, Bachelor of Arts (Honors) in French Language, University of Kelaniya


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - GCSE சா/த மற்றும் GCSE உ/த, தரம் 1-9
ஜப்பானிய மொழி தனியார் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Dinuvi Rashmika (பெண்) - O/L , A/L (Japanese) - A pass, JLPT N5 / N4 - Qualified


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜப்பானிய மொழி தனியார் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்

Athsala Pathirana (பெண்) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - நுகேகொடை

Edulangues (பெண்) - BA (Honors) Special Degree in French Language & Literature [University of Kelaniya], Teaching French at a leading International School.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நுகேகொடை


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - நுகேகொடை
லக்ஷானியுடன் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Lakshani Perera (பெண்) - BA (Hons) German Language (University of Sabaragamuwa), German B2 level (Goethe Institute of SL)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லக்ஷானியுடன் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான பிரஞ்சு வகுப்புகள்

Shenelle Unantenne (பெண்) - Experience in working in a primary school in Geneva Switzerland, Completed the ‘parascolaires’ program at École Jatdin in Thônex, Geneva.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான பிரஞ்சு வகுப்புகள்
ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 - சா/த

நிறுவனம்: SENSO International Academy - Classes conducted by Saumya Malshani


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 - சா/த
பிரஞ்சு - உ/த, சா/த, ஆராம்பப், IGCSE எடெக்சல்

Sriwanthi Thilakarathna (பெண்) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு - உ/த, சா/த, ஆராம்பப், IGCSE எடெக்சல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry