සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ප්‍රංශ උපකාරක පන්ති

Shirmila Perera (ස්ත්‍රී) - DELF qualified and has a degree in French, an examiner corrector up to DELF B2, Over 10 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ප්‍රංශ උපකාරක පන්ති
ලක්ෂානි සමඟ ජර්මන් ඉගෙන ගන්න

Lakshani Perera (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) German Language (University of Sabaragamuwa), German B2 level (Goethe Institute of SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලක්ෂානි සමඟ ජර්මන් ඉගෙන ගන්න
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - GCSE සා/පෙළ සහ GCSE උ/පෙ ශ්‍රේණිය 1-9

Derani Vithanage (ස්ත්‍රී) - Diploma in French at Alliance Française de Kotte, Bachelor of Arts (Honors) in French Language, University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ, ප්‍රාථමික, IGCSE එඩෙක්සෙල්

Sriwanthi Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ, ප්‍රාථමික, IGCSE එඩෙක්සෙල්
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දෙහිවල

Ziyana Azmy (ස්ත්‍රී) - Diploma A1 examination, More than 10 yrs of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දෙහිවල
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ දක්වා

ආයතනය: Institute of IZOID - A qualified lady teacher conducts the lessons


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ දක්වා
ජපන් භාෂාව නිවැරදිව ඉගෙන ගනිමු

Shelomi Parami Wimalasiri (ස්ත්‍රී) - Succeed education to all the students.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව නිවැරදිව ඉගෙන ගනිමු
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ

Edulangues (ස්ත්‍රී) - BA (Honors) Special Degree in French Language & Literature [University of Kelaniya], Teaching French at a leading International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ
ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉගෙනීමේ කලාව

Charithma Pathirana (ස්ත්‍රී) - Studied French for A/L's - A, Reading for Bachelor's Degree at Horizon Campus, Preparing for Delf examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉගෙනීමේ කලාව
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1-8 සහ ආධුනිකයන් සඳහා

Kimuthu Aloka (ස්ත්‍රී) - Cambridge O level examination - French - A*, Completed up to DELF B1 examination


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
රංගිකා සමඟ ජර්මානු භාෂාව

Rangika (ස්ත්‍රී) - BA. Special (Languages), English and German (SUSL), Experienced Govt School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
රංගිකා සමඟ ජර්මානු භාෂාව
ප්‍රංෂ භාෂාව - සා/පෙළ, උ/පෙ - London / Edexcel / Local - Best result guaranteed

උපදේශක: G.Gunawardena (ස්ත්‍රී‍) - BBM degree holder in Bangalore University in India, Higher diploma in French language (Allience Francaise, කොළඹ).


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry