සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்ட வகுப்புகள்

Anosha Kahandawa Arachchi (பெண்) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்ட வகுப்புகள்
AMI Montessori / Preschool / எலெக்டியுஷன் வகுப்புக்களை / Day Care / பயிற்சி

Be a part of  AOG Kids Campus, Where the emphasis is on academic preparation & Strong Character Building In A Nurturing Environment.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
AMI Montessori / Preschool / எலெக்டியுஷன் வகுப்புக்களை / Day Care / பயிற்சி
Tuition for individuals and small groups - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஆசிரியர்: Thiviya Loges (ஆண்‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
இடங்கள் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Tuition for individuals and small groups - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
ஆரம்ப வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் ஆசிரியர் (வகுப்பு 1 முதல் 6 வரை)

Zeeniya Zulfikar (பெண்) - More than 15 years of experience in tutoring primary grade students (all subjects) as a home tutor, BSc Ed, TESOL / TEFL


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆரம்ப வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் ஆசிரியர் (வகுப்பு 1 முதல் 6 வரை)
குழு / தனியார் வகுப்புக்களை

Stella (பெண்) - Working as a teacher in an international school and experienced more than 15 yrs


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
குழு / தனியார் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry