භෞතික / මාර්ගගත පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

Tharanganie Ranatunge (ස්ත්‍රී) - MA, BA, Diploma in Preschool Education, TKT Cambridge


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික / මාර්ගගත පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්

උපදේශක: Thiviya Loges (පුරුෂ‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
ස්ථාන: අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති

Be a part of  AOG Kids Campus, Where the emphasis is on academic preparation & Strong Character Building In A Nurturing Environment.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති
ප්‍රාථමික සහ මුල් වසරවල සිසුන් සඳහා පන්ති

Binuri Opatha (ස්ත්‍රී) - A qualified teacher currently teaching in British school Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Zaynab (ස්ත්‍රී) - ACCA (reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9
ගෙදර වැඩ සහාය සහ පුහුණු පන්ති

Liza (ස්ත්‍රී) - Well experienced in teaching for more than 10 years.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa