සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Luxway Campus - அம்பாறை

நிறுவனம்: Luxway Campus - A leading private limited company dedicated to providing high-quality education and unlocking the potential of students


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Luxway Campus - அம்பாறை
கொழும்பு பல்கலைக்கழக கணனியியல் பள்ளி (UCSC)

நிறுவனம்: UCSC - The major goal of the UCSC is to prepare students for careers in Information and Communication Technology as Software Developers, Systems Analysts etc


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கொழும்பு பல்கலைக்கழக கணனியியல் பள்ளி (UCSC)
Welington College - கண்டி

நிறுவனம்: Welington College is dedicated to providing high-quality education to students from all over the world


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Welington College - கண்டி
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை (தரம் 6 - உ/த)

Janz Clinston (ஆண்) - Successfully completed the HND in Software Development and following BSc. Computer Science (Software Engineering)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை (தரம் 6 - உ/த)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மற்றும் பாடநெறிகள்

Deepal Nanayakkara (ஆண்) - Registered educational institute in Mathugama town with a modern computer lab


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மற்றும் பாடநெறிகள்
Computer Programming - Java, C/C++, Python, Web Development

நிறுவனம்: SITEC - A reputed government registered Computer Training School which was established in 2017


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Computer Programming - Java, C/C++, Python, Web Development
Sun British College - வவுனியா

Sun British Business Management College is a leading educational institution in Language & IT fields.
இடங்கள்: மன்னார், யாழ்ப்பாணம், வவுனியா


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணனிக் கல்வி

A Ganeshananthan (ஆண்) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணனிக் கல்வி
Elite Institute of Higher Education - யாழ்ப்பாணம்

நிறுவனம்: Elite Institute of Higher Education - Unlock your true potential by embracing the power of passionate learning


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Elite Institute of Higher Education - யாழ்ப்பாணம்
OpenArc School of Business and Technology - கொழும்பு 6

நிறுவனம்: OpenArc School of Business and Technology - One of the Sri Lanka’s leading industrial campus


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
OpenArc School of Business and Technology - கொழும்பு 6
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை உ/த மாணவர்கள்

Dr. P. Ariyaratne (ஆண்) - A Senior Lecturer in a government university and a visiting lecturer in several leading private universities


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ISS Campus - கொழும்பு 13

நிறுவனம்: ISS Campus - A professional ICT academy which offers basic and in-depth courses


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ISS Campus - கொழும்பு 13

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry