තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව සහ ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව

E-master Learning Academy - වසර 5ක් මුළුල්ලේ ලංකාව පුරා සිසුන්ගේ විශ්වාසය දිනු E-Master Learning Academy මගින් මෙහෙයවන තොරතුරු තාක්ශන හා ඉංග්‍රීසි ද්විත්ව ඩිප්ලොමාව


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව සහ ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)

ආයතනය: UCSC - The major goal of the UCSC is to prepare students for careers in Information and Communication Technology as Software Developers, Systems Analysts etc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)
ISS Campus - කොළඹ 13

ආයතනය: ISS Campus - A professional ICT academy which offers basic and in-depth courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ISS Campus - කොළඹ 13
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති උ/පෙ සිසුන් සඳහා

Dr. P. Ariyaratne (පුරුෂ) - A Senior Lecturer in a government university and a visiting lecturer in several leading private universities


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ, උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Ajith (පුරුෂ‍) - Over 22 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය පන්ති සහ පාඨමාලා

Deepal Nanayakkara (පුරුෂ) - වසර 20 වැඩි අත්දැකීම් සහිත ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකරණයේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ උපදේශක වරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කළුතර, කොළඹ, මතුගම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති

A Ganeshananthan (පුරුෂ) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති
6-9 , සා/පෙළ උ/පෙළ සඳහ තොරතුරු තාක්ෂනය උපකාරක පන්ති. Online /offline /Home visit

Keeth Samarakoon (පුරුෂ) - Visiting lecturer for BIT Degree [University of Colombo], Over 7 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-9 , සා/පෙළ උ/පෙළ සඳහ තොරතුරු තාක්ෂනය උපකාරක පන්ති. Online /offline /Home visit
Computer Programming - Python, Java, C/C++, Web Development

ආයතනය: SITEC - A reputed government registered Computer Training School which was established in 2017


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Computer Programming - Python, Java, C/C++, Web Development
Niwasata pemina ho online sinhala saha English medium walin A/L ICT saha O/L science, maths Uganwami

Ananda Perera (පුරුෂ) - Rajaye wisramalath guruwarayeki. Awurudu 40 ka palapurudda etha


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Niwasata pemina ho online sinhala saha English medium walin A/L ICT saha O/L science, maths Uganwami
Network / Security / C++ / Java / Python / PHP for Uni Subjects, IT Assignments, ICT උ/පෙ සා/පෙළ

D. Wijenayaka (පුරුෂ) - A visiting lecturer, Over 5 years of experience in teaching / lecturing IT / Computer Science subjects.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ)

Janz Clinston (පුරුෂ) - Successfully completed the HND in Software Development and following BSc. Computer Science (Software Engineering)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ)
Sun British College - වවුනියාව

Sun British Business Management College is a leading educational institution in Language & IT fields.
ස්ථානයන්: මන්නාරම, යාපනය, වවුනියාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa