සිංහල |  தமிழ் |  English
Diploma and Certificate Courses - வென்னப்புவ

London College of Higher Education aspires to be the leading education institute with an international level of excellence.
இடங்கள்: வென்னப்புவ


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Diploma and Certificate Courses - வென்னப்புவ
NIST - Natrium Institute of Science and Technology

நிறுவனம்: Natrium Institute of Science and Technology - Offers Diplomas, HND, Pre-University foundation programs, Undergraduate programs and Masters level programs


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
NIST - Natrium Institute of Science and Technology
York Graduate Campus - களனி

நிறுவனம்: York Graduate Campus - Is clearly acknowledged & accepted as a “State Of The Art” structurally perfect Learning Institute of Higher Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
York Graduate Campus - களனி
Times Campus - நுகேகொடை

Times Campus, the higher education wing of Vidura College Colombo, offers innovative solutions in learning to the discerning from Diploma to PhD.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நுகேகொடை


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Times Campus - நுகேகொடை
Sri Lanka International Buddhist Academy

SIBA is a unique liberal arts higher educational institute set up within a monastic & eco friendly environment


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Sri Lanka International Buddhist Academy
Metropolitan College - தேஹிவல

Metropolitan College, Sri Lanka, was incorporated in 1999, and is a reputed higher education institute.
இடங்கள்: கல்முனை, தேஹிவல


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Metropolitan College - தேஹிவல
UNEX College of Higher Education - குருணாகல்

நிறுவனம்: UNEX College of Higher Education - A well-known institute for IELTS Courses in Sri Lanka


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
UNEX College of Higher Education - குருணாகல்
CSBM - Colombo School of Business and Management

நிறுவனம்: CSBM was established to create a platform for to enhance knowledge through an institute that has the DNA of both the Academic and Corporate worlds


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CSBM - Colombo School of Business and Management
Welington College - கண்டி

நிறுவனம்: Welington College is dedicated to providing high-quality education to students from all over the world


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Welington College - கண்டி
MCAS - Millennium College of Aviation Studies

நிறுவனம்: Millennium College of Aviation Studies offers a wide range of Aviation programmes


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
MCAS - Millennium College of Aviation Studies
College of Innovative Management and Engineering

நிறுவனம்: CIME provides the expertise and guidance to help you to become a well-qualified and recognized entrepreneur nationally and internationally


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
College of Innovative Management and Engineering
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - தொழில்முறை பாடநெறிகள் சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி

நிறுவனம்: Ramford Institute of Business Management - A professional educational institute providing tuition & other education related services


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - தொழில்முறை பாடநெறிகள் சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி
Achievers Lanka Business School - கொழும்பு

Achievers is truly the place where “the good becomes great”. Explore the limitless opportunities available at Achievers.
இடங்கள்: கொழும்பு 04


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Achievers Lanka Business School - கொழும்பு
Win-Stone ஹோட்டல் பள்ளி

நிறுவனம்: Win-Stone School of Culinary Art - We offer comprehensive courses in various disciplines and are linked with both international and national institutes.


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Win-Stone ஹோட்டல் பள்ளி
IMED - Institute of Money and Entrepreneurship Development

நிறுவனம்: Institute of Money and Entrepreneurship Development - The place where dreamers become entrepreneurs


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
IMED - Institute of Money and Entrepreneurship Development

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry