සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
Aspire College of Higher Education - கொழும்பு

நிறுவனம்: Aspire College of Higher Education - A BOI approved training center devoted to upskill the talents of the youth


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Aspire College of Higher Education - கொழும்பு
Welington College - கண்டி

நிறுவனம்: Welington College is dedicated to providing high-quality education to students from all over the world


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Welington College - கண்டி
Win-Stone ஹோட்டல் பள்ளி

நிறுவனம்: Win-Stone School of Culinary Art - We offer comprehensive courses in various disciplines and are linked with both international and national institutes.


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Win-Stone ஹோட்டல் பள்ளி
MCAS - Millennium College of Aviation Studies

நிறுவனம்: Millennium College of Aviation Studies offers a wide range of Aviation programmes


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
MCAS - Millennium College of Aviation Studies
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - தொழில்முறை பாடநெறிகள் சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி

நிறுவனம்: Ramford Institute of Business Management - A professional educational institute providing tuition & other education related services


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - தொழில்முறை பாடநெறிகள் சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி
College of Innovative Management and Engineering

நிறுவனம்: CIME provides the expertise and guidance to help you to become a well-qualified and recognized entrepreneur nationally and internationally


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
College of Innovative Management and Engineering
CCL அகாடமி

நிறுவனம்: CCL Academy - Pioneering institute in Up skilling students to global standards


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை உ/த, சா/த (உள்ளூர்) IAL, IGCSE, Edexcel வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் வணிக

Kaushalya (பெண்) - M.Sc. in Management (USJ), B.Sc. Business Administration (Sp), Marking examiner, Over 10 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை உ/த, சா/த (உள்ளூர்) IAL, IGCSE, Edexcel வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் வணிக
IMED - Institute of Money and Entrepreneurship Development

நிறுவனம்: Institute of Money and Entrepreneurship Development - The place where dreamers become entrepreneurs


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
IMED - Institute of Money and Entrepreneurship Development
BTEC HND Business

நிறுவனம்: ESOFT Metro Campus - Duration : 18 - 24 months


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
BTEC HND Business
வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் (சா/த) மற்றும் பொருளியல் (உ/த)

Ashan (ஆண்) - Bachelors in Business Administration Special [University of Sri Jayewardenepura], Reading for Masters in Economics at University of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
EdHat International Higher Diploma (HND/IHD)

நிறுவனம்: IDM Nations Campus - IDM Nations Campus pursuit for continuous improvement to impart a world class education portfolio


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லலித் அதலத்முதலி Vocational Training Center - ரட்மலான

நிறுவனம்: Lalith Athulathmudali Vocational Training Center - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லலித் அதலத்முதலி Vocational Training Center - ரட்மலான
சிங்கப்பூர் ஆன்லைன் டிப்ளமோ

Diploma in Hospitality and Tourism Management / Diploma in Business and Sales Management / International diploma/ transcript from Singapore


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்கப்பூர் ஆன்லைன் டிப்ளமோ
American International Campus

நிறுவனம்: AIC Campus - World Class Higher Education in Engineering, Business, Biomedical, Health Sciences, Psychology, Early Childhood Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
American International Campus

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry