සිංහල |  தமிழ் |  English
International Academy of Beauticians [IAB]

International Academy of Beauticians (IAB) was established to deliver highly effective training programs focusing on the industry of Hairdressing and Beauty Therapy


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
International Academy of Beauticians [IAB]
மெஹந்தி கலை பாடநெறி

From Basic to Bridal, Online and physical classes, Duration : 2 months


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மெஹந்தி கலை பாடநெறி
Pro Makeup Academy - நுகேகொடை

Pro Makeup Academy was established to fill a need in the industry in regards to the development and training of professional Makeup Artists.
இடங்கள்: நுகேகொடை


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Pro Makeup Academy - நுகேகொடை
ஆங்கிலம் பேசுதல் மற்றும் அழகு படிப்புகள்

SS Tharshiny (பெண்) - Over 10 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் பேசுதல் மற்றும் அழகு படிப்புகள்
லலித் அதலத்முதலி Vocational Training Center - ரட்மலான

நிறுவனம்: Lalith Athulathmudali Vocational Training Center - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லலித் அதலத்முதலி Vocational Training Center - ரட்மலான
Rapunzel's Academy

நிறுவனம்: Rapunzel's Academy - Nelusha Kariyawasam is currently a much sought out bridal dresser and beautician


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Rapunzel's Academy

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry