සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
මෙහෙන්දි කලා පාඨමාලාව

Online and physical classes, From Basic to Bridal, Duration : 2 months


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මෙහෙන්දි කලා පාඨමාලාව
International Academy of Beauticians IAB

IAB (International Academy of Beauticians) was established to deliver highly effective training programs focusing on the industry of Hairdressing and Beauty Therapy


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International Academy of Beauticians IAB
Pro Makeup Academy - නුගේගොඩ

Pro Makeup Academy was established to fill a need in the industry in regards to the development and training of professional Makeup Artists.
ස්ථානය: නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Pro Makeup Academy - නුගේගොඩ
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ඉංග්‍රීසි කථන සහ රූපලාවන්‍ය පාඨමාලා

SS Tharshiny (ස්ත්‍රී) - Over 10 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථන සහ රූපලාවන්‍ය පාඨමාලා
Rapunzel's Academy - Beauty | Lifestyle | Fashion

ආයතනය: Rapunzel's Academy - Nelusha Kariyawasam is currently a much sought out bridal dresser and beautician


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Rapunzel's Academy - Beauty | Lifestyle | Fashion

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry