සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
உ/த SFT - தொழில்நுட்ப அறிவியல் - இஷாரா பெரேரா

இஷாரா பெரேரா (ஆண்) - Marine Engineering (University of Moratuwa)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த SFT - தொழில்நுட்ப அறிவியல் - இஷாரா பெரேரா
உ/த - SFT - தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Indunil Gamage (ஆண்) - BSc, National School Teacher, G.C.E. A/L Paper Marking Examiner


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த - SFT - தொழில்நுட்ப அறிவியல்
உ/த - SFT

Nayana Yasas (ஆண்) - Electrical Engineering [University of Moratuwa]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த - SFT
உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Thilina Supun Piyatissa (ஆண்) - BSc [USJP], PG Degree [Reading - USJP]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல்
பிரமுதித செனவிரத்னவுடன் SFT (தொழில்நுட்ப அறிவியல்)

Pramudhitha Seneviratne (ஆண்) - Individual or group classes, Online and Physical (Galle Only) Classes


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரமுதித செனவிரத்னவுடன் SFT (தொழில்நுட்ப அறிவியல்)
தில்ஷான் பெரேராவுடன் உ/த SFT (தொழில்நுட்ப அறிவியல்)

Dilshan Perera (ஆண்) - B.Tech in mechatronics


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தில்ஷான் பெரேராவுடன் உ/த SFT (தொழில்நுட்ப அறிவியல்)
தொழில்நுட்ப அறிவியல் - சந்துன் பிரமோத் - SFT

Sandun Pramod (ஆண்) - Advanced Level E.Tech Island 06, Undergraduate - BET (Hons) - University of Sri Jayawardenapura, IMT(N. Level 4)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தொழில்நுட்ப அறிவியல் - சந்துன் பிரமோத் - SFT
SFT | கோட்பாடுகள் ஒன்லைன்

Yasiru Abeywickrama (ஆண்) - Bachelor Of Science (Hon's) Undergraduate In Faculty Of Applied Sciences, Uva Wellassa university


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
SFT | கோட்பாடுகள் ஒன்லைன்
உ/த SFT - அதுகல

அதுகல (ஆண்) - BSc Physics (Sp), Diploma in Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த SFT - அதுகல
இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் கணிதம் உள்ளூர் கேம்பிரிட்ஜ் எடெக்சல் 6-11 மற்றும் உ/த

Pradeep (ஆண்) - I am following my studies


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் கணிதம் உள்ளூர் கேம்பிரிட்ஜ் எடெக்சல் 6-11 மற்றும் உ/த
உ/த SFT

Thilina Wanniarachchi (ஆண்) - Graduated from UOC & more than 8 years experienced for A/L SFT


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த SFT
உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் - ஹசித் கருணாரத்ன

Hasith Karunarathne (ஆண்) - BSc. Colombo, National School Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் - ஹசித் கருணாரத்ன
உ/த SFT - தொழில்நுட்ப அறிவியல் - இஷார வீரசிறி

Ishara Weerasiri (ஆண்) - Sinhala medium SFT


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த SFT - தொழில்நுட்ப அறிவியல் - இஷார வீரசிறி
ஒன்லைன் உ/த SFT வகுப்புக்களை

Akila Jayawardhana (ஆண்) - BSc, Diploma in Counselling


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் உ/த SFT வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் வகுப்புக்களை மற்றும் உ/த SFT

Indiewaree (பெண்) - Graduate teacher of a reputed government school with 15 years working experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் வகுப்புக்களை மற்றும் உ/த SFT

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry