සිංහල |  தமிழ் |  English
wanted teacherwanted teacher
ඩිල්ෂාන් පෙරේරා සමඟ උසස් පෙළ SFT (තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව)

Dilshan Perera (පුරුෂ) - B.Tech in mechatronics


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඩිල්ෂාන් පෙරේරා සමඟ උසස් පෙළ SFT (තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව)
උසස් පෙළ SFT - ඇතුගල

ඇතුගල (පුරුෂ) - BSc Physics (Sp), Diploma in Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ SFT - ඇතුගල
තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව | SFT | සිද්ධාන්ත ඔන්ලයින්

Yasiru Abeywickrama (පුරුෂ) - Bachelor Of Science (Hon's) Undergraduate In Faculty Of Applied Sciences, Uva Wellassa university


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව | SFT | සිද්ධාන්ත ඔන්ලයින්
උ/පෙ තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - හසිත් කරුණාරත්න

Hasith Karunarathne (පුරුෂ) - BSc. Colombo, National School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - හසිත් කරුණාරත්න
උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව, තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව

Thilina Supun Piyatissa (පුරුෂ) - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යවේදී උපාධියක් ලබා ඇති අතර දැනට පශ්චාත් උපාධිය එහිම හදාරනු ලබයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ SFT - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Menura M. Maheepala (පුරුෂ) - BICT (Hons) Undergraduate [University of Ruhuna], CCENT, CCNA, Network Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ SFT - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති
උ/පෙ SFT

Thilina Wanniarachchi (පුරුෂ) - Graduated from UOC & more than 8 years experienced for A/L SFT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ SFT
උ/පෙ SFT - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - ඉෂාර වීරසිරි

Ishara Weerasiri (පුරුෂ) - විභාගය ලියන, SFT වල මේ වෙනකොට පාඩම් අවුල් වෙලා ඉන්න ,ලකුණු එකතු කරගන්න පුලුවන් කොටස් අවබෝධ වෙලා නැති අවංක උනන්දුවක්, උත්සාහක් තියෙන ඕනම දරුවෙක්ට


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ SFT - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - ඉෂාර වීරසිරි
උ/පෙ STF සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Amila Sri Yatawara (පුරුෂ) - BSc (Phy) Special


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ STF සිංහල මාධ්‍යයෙන්
A/L තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - SFT

Sandaru Sampath Ranasinghe (පුරුෂ) - Aircraft Maintenance Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
A/L තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - SFT
උ/පෙ SFT - පෞද්ගලික, කණ්ඩායම් පන්ති

Chamuditha Madushan (පුරුෂ) - Undergraduate - BICT (Hons) University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ SFT - පෞද්ගලික, කණ්ඩායම් පන්ති
උසස් පෙළ SFT - R.M. Jeseel

R.M. Jeseel (පුරුෂ) - BSc, SFT - NIE Trained


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ SFT - R.M. Jeseel
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති සහ උසස් පෙළ SFT

Indiewaree (ස්ත්‍රී) - Graduate teacher of a reputed government school with 15 years working experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති සහ උසස් පෙළ SFT
උ/පෙ SFT - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - සිද්ධාන්ත

Sajani Wimalachandra (ස්ත්‍රී) - BSc in Electronics and Industrial Management (Wayamba), Master of Computer Science (Peradeniya)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ SFT - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - සිද්ධාන්ත
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, SFT, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, මානව ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Conducting individual / Group / Mass classes Since 1988, in Sinhala and English Media


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, SFT, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, මානව ජීව විද්‍යාව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry