සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Expertexon - பிலியந்தலை

நிறுவனம்: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Expertexon - பிலியந்தலை
கண்டியன் நடனம் வகுப்புக்களை சா/த / உ/த

Sarath Meegammana (ஆண்) - BFA (Bachelor of Fine Arts), 15 Years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கண்டியன் நடனம் வகுப்புக்களை சா/த / உ/த
Free style Bollywood / Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Sinhala / Hindi / Tamil)

நிறுவனம்: Creative Dancing School - Free style Bollywood/Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Hindi / Sinhala / Tamil)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Free style Bollywood / Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Sinhala / Hindi / Tamil)
Isiruu Dance Academy - அம்பாறை

நிறுவனம்: Isiruu Dance Academy - Conducted by Ishan Sandaruwan [BA Dance (Hons) University of Sri Jayawardenapura]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Isiruu Dance Academy - அம்பாறை
Ransilu Dancing Academy - மஹரகம

நிறுவனம்: Ransilu Dancing Academy - Classes for O/L and A/L students


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Ransilu Dancing Academy - மஹரகம
தரம் 6 - 13 - கண்டி நடனம் மற்றும் டிரம்ஸ் வாசிக்கும் வகுப்புகள்

Ravindu Kalhara (ஆண்) - Home visits in Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - 13 - கண்டி நடனம் மற்றும் டிரம்ஸ் வாசிக்கும் வகுப்புகள்
தரம் 1 to உ/த நடனம் வகுப்புக்களை - ஒன்லைன்

நிறுவனம்: Sethranga Dance Troupe - Classes conducted by Dinusha Sewwandi [B.A. Kalaniya, Dip]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to உ/த நடனம் வகுப்புக்களை - ஒன்லைன்
ஒரு வகுப்பில் 20 மாணவர்கள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்படுவார்கள்

நிறுவனம்: කේසරී Nawagamuwa - A reputed higher educational institute with a panel of experienced teachers


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒரு வகுப்பில் 20 மாணவர்கள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்படுவார்கள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry