සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Expertexon - පිළියන්දල

ආයතනය: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල
Isiruu Dance Academy - අම්පාර

ආයතනය: Isiruu Dance Academy - Conducted by Ishan Sandaruwan [BA Dance (Hons) University of Sri Jayawardenapura]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Isiruu Dance Academy - අම්පාර
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ

ආයතනය: කේසරී Nawagamuwa - පලපුරුද්ද සහිත ඇදුරු මඩුල්ලකින් යුත් වෙනස්ම ආරයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ
6 - 13 ශ්‍රේණිය - උඩරට නැටුම් සහ බෙර වාදන පන්ති

Ravindu Kalhara (පුරුෂ) - කොළඹ අවට ප්‍රදේශවල නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා අදම අමතන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 - 13 ශ්‍රේණිය - උඩරට නැටුම් සහ බෙර වාදන පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ නැටුම් පන්ති - ඔන්ලයින්

ආයතනය: Sethranga Dance Troupe - Classes conducted by Dinusha Sewwandi [B.A. Kalaniya, Dip]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ නැටුම් පන්ති - ඔන්ලයින්
Ransilu Dancing Academy - මහරගම

ආයතනය: Ransilu Dancing Academy - Classes for O/L and A/L students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ransilu Dancing Academy - මහරගම
Free style Bollywood / Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Sinhala / Tamil / Hindi)

ආයතනය: Creative Dancing School - Free style Bollywood/Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Hindi / Sinhala / Tamil)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Free style Bollywood / Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Sinhala / Tamil / Hindi)
උඩරට නැටුම් පන්ති සා/පෙළ / උ/පෙ සිසුන්සඳහා

Sarath Meegammana (පුරුෂ) - BFA (Bachelor of Fine Arts), 15 Years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උඩරට නැටුම් පන්ති සා/පෙළ / උ/පෙ සිසුන්සඳහා

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry