සිංහල |  தமிழ் |  English
Royal Institute - அளவ்வ

நிறுவனம்: Royal Institute - Classes for O/L and A/L Students


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Royal Institute - அளவ்வ
தரம் 6-11 விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - திலின திஸாநாயக்க

Thilina Dissanayaka (ஆண்) - HNDT (Agri), Diploma in Teaching Science


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6-11 விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - திலின திஸாநாயக்க
கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் - தரம் 6-11

Uthpala Gunathilaka (பெண்) - BSc Applied Science - University of Sri Jayewardenepura


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் - தரம் 6-11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry