සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Royal Institute - අලව්ව

ආයතනය: Royal Institute - Classes for O/L and A/L Students


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Royal Institute - අලව්ව
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව පන්ති - තිළිණ දිසානායක

Thilina Dissanayaka (පුරුෂ) - HNDT (Agri), Diploma in Teaching Science


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව පන්ති - තිළිණ දිසානායක
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 6-11

Uthpala Gunathilaka (ස්ත්‍රී) - BSc Applied Science - University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 6-11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry