සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
பொறியியலாளர் ஒருவரால் நடத்தப்படும் உ/த இயற்பியல் வகுப்புகள்

Harsha Rathnasiri (ஆண்) - BSc Engineering (Hons), University of Moratuwa, 12 years of teaching experience and 7 years of professional experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பொறியியலாளர் ஒருவரால் நடத்தப்படும் உ/த இயற்பியல் வகுப்புகள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry