සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
ඉංජිනේරුවෙකු විසින් පවත්වනු ලබන උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා පන්ති

Harsha Rathnasiri (පුරුෂ) - BSc Engineering (Hons), University of Moratuwa, 12 years of teaching experience and 7 years of professional experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංජිනේරුවෙකු විසින් පවත්වනු ලබන උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry