සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


AS மற்றும் A2 கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை | GCE AL மற்றும் OL IT வகுப்புக்களை

Purnima Jayaweera (பெண்) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
AS மற்றும் A2 கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை | GCE AL மற்றும் OL IT வகுப்புக்களை

TOP AD


தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் OL மற்றும் AL

Chathura Palliyaguru (ஆண்) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் OL மற்றும் AL
I.C.T. - பயிற்சி தரம் 6 to 9 OL மற்றும் AL

Saranga Bandara (ஆண்) - BIT, BCS


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
I.C.T. - பயிற்சி தரம் 6 to 9 OL மற்றும் AL
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பயிற்சி அமர்வுகள் - தரம் 6-11

Dimanthi (பெண்) - A 3rd year undergraduate of the faculty of Technology, South Eastern University of Sri Lanka


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பயிற்சி அமர்வுகள் - தரம் 6-11
ஒன்லைன் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - தரம் 6-11

Kaushani Herath (பெண்) - NDT (ICT), Diploma in ICT, Trained Teacher at NIE


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - தரம் 6-11
சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தனியார் / குழு வகுப்புக்களை தரம் 6 - 11

Dilhan Fernando (ஆண்) - UCSC Colombo IT undergraduate with professional network/system certifications (CCNA / Microsoft)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தனியார் / குழு வகுப்புக்களை தரம் 6 - 11
சா/த ICT மற்றும் உ/த ICT வகுப்புகளை

Prasanna Silva (ஆண்) - BSc. in IT, HND in Telecomm., Diploma in Teaching, School Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த ICT மற்றும் உ/த ICT வகுப்புகளை
உங்கள் ICT அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

நிறுவனம்: ITEC Education Centre - A computer education institute which is registered under the government of Sri Lanka. Register no is 20/1656


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உங்கள் ICT அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணினி விஞ்ஞானம் - தரம் 6-11, உ/த, IGCSE, IAL

Suresh Gunawardana (ஆண்) - Hardware Engineering, HND in ICT, ANDHRM Sp (NSBM)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணினி விஞ்ஞானம் - தரம் 6-11, உ/த, IGCSE, IAL
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6-11 மற்றும் சா/த

Chamath Abeysinghe (ஆண்) - BSc Computer Science - Undergraduate, University of Colombo


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6-11 மற்றும் சா/த
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - உ/த 2026

Navin (ஆண்) - B.Sc. and MSc in ICT, 16 Years teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - உ/த 2026
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Nirmani Palliyaguruge (பெண்) - BSc Special, Masters IT [University of Kelaniya], School Teacher of a Leading International School


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை
உ/த ICT மற்றும் தரம் 6-11 ICT

Eshani Rathnayak (பெண்) - Advanced Level ICT teacher of the leading Colombo school


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த ICT மற்றும் தரம் 6-11 ICT
விஞ்ஞானம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

Shashini Madhushika (பெண்) - Bachelor of Information Technology [Undergraduate, Saegis Campus]


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை
ICT வகுப்பு - தரம் 1 முதல் 11 வரை

Nimanka Heshan (ஆண்) - BET Hons [UOK], BIT UCSC [Undergraduate], Certificate in ERP systems, Fullstack trainee (reading)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ICT வகுப்பு - தரம் 1 முதல் 11 வரை
6-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Ms. Fathima Anuf Azeez (பெண்) - BSc Hons Software Engineering [Undergraduate], Over 6 years of teaching experience


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
6-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 10

Thushara Nadeeja (ஆண்) - Graduated from University of Peradeniya for Computer Science & Statistics, CCNA academic badges holder [Cisco Networking Academy]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 10
தரம் 10 மற்றும் தரம் 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Kalindu M Dayarathna (ஆண்) - Freelancer have 4 years, database manager have 1 year


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 10 மற்றும் தரம் 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை
தரம் 6 to 11 (தரம் 06 - சா/த)

Arunodya Pawuluarachchi (பெண்) - Software Engineer - Intern: Ceylon Electricity Board, BSc. in Information Systems: University of Colombo


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 to 11 (தரம் 06 - சா/த)
சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - Zoom வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Viraj Kodituwakku (ஆண்) - BSc (IT) Honours, MACS, NVQ Assessor, A school teacher with over 27 years of teaching experience


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - Zoom வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
உ/த மற்றும் சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தனியார் / குழு வகுப்புக்களை

Kavisha Gamagedara (ஆண்) - BSc (Hons) in Information Technology [Undergraduate]


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த மற்றும் சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தனியார் / குழு வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry