සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

Purnima Jayaweera (ස්ත්‍රී) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

TOP AD


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

Chathura Palliyaguru (පුරුෂ) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL
පරිගණක (ICT) උපකාරක පන්ති

Dr. A Gunarathne (පුරුෂ) - Ph.D., M.Sc. (Distinction), B.Sc. (1st Class Hons), Int. Diploma in English, PGDE, & QTS


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක (ICT) උපකාරක පන්ති
Sai Academy - Shaping your success story - කොළඹ

Avorrda Fernando (ස්ත්‍රී) - Reading ACCA and an undergraduate doing BSc. Hons in International Business Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sai Academy - Shaping your success story - කොළඹ
ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - සාමාන්‍ය පෙළ

HMSC Herath (පුරුෂ) - Over 20 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - සාමාන්‍ය පෙළ
සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 10 සහ 11

Kavisha Gamagedara (පුරුෂ) - An undergraduate at SLIIT [specialization of Cyber security under BSc (Hons) in Information Technology]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 10 සහ 11
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL

Saranga Bandara (පුරුෂ) - BIT, BCS


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Kaushani Herath (ස්ත්‍රී) - NDT (ICT), Diploma in ICT, Trained Teacher at NIE


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
සා/පෙළ ICT සහ උ/පෙ ICT පන්ති

Prasanna Silva (පුරුෂ) - BSc. in IT, HND in Telecomm., Diploma in Teaching, School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ICT සහ උ/පෙ ICT පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉගැන්වීමේ සැසි - ශ්‍රේණිය 6-11

Dimanthi (ස්ත්‍රී) - A 3rd year undergraduate of the faculty of Technology, South Eastern University of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉගැන්වීමේ සැසි - ශ්‍රේණිය 6-11
සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Dilhan Fernando (පුරුෂ) - පළපුරුදු උපදේශක: වෘත්තීය ජාල / පද්ධති සහතික (CCNA / Microsoft) සහිත වෘත්තීය සහ ශාස්ත්‍රීය UCSC Colombo IT බාහිර උපාධි අපේක්ෂකයෙක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11, උසස් පෙළ, IGCSE, IAL

Suresh Gunawardana (පුරුෂ) - Hardware Engineering, HND in ICT, ANDHRM Sp (NSBM)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11, උසස් පෙළ, IGCSE, IAL
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-11 සහ සාමාන්‍ය පෙළ

Chamath Abeysinghe (පුරුෂ) - BSc Computer Science - Undergraduate, University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-11 සහ සාමාන්‍ය පෙළ
ඔබේ ICT දැනුම ගොඩනගා ගන්න

ආයතනය: ITEC Education Centre - A computer education institute which is registered under the government of Sri Lanka. Register no is 20/1656


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබේ ICT දැනුම ගොඩනගා ගන්න
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Hemantha Wijerathna (පුරුෂ) - National School Teacher, BSc, NDIT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Ms. Nandhakumar (ස්ත්‍රී) - Qualified ACCA student who have been teaching from past 3 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.

Mrs. N. Udawatta (ස්ත්‍රී) - Experienced graduate Lady teacher from a Reputed School in Colombo. Over 12 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.
උසස් පෙළ ICT සහ ශ්‍රේණිය 6-11 ICT

Eshani Rathnayak (ස්ත්‍රී) - Advanced Level ICT teacher of the leading Colombo school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ICT සහ ශ්‍රේණිය 6-11 ICT
දේශීය / එඩෙක්සෙල් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ කේම්බ්‍රිජ් පරිගණක විද්‍යාව

Achintha Pradeep (පුරුෂ) - BSc (Hons), MSc (IT) - University of Colombo, 24 years experienced school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය / එඩෙක්සෙල් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ කේම්බ්‍රිජ් පරිගණක විද්‍යාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති

Samanthi Opatha (ස්ත්‍රී) - NIBM (Dip), Bsc (Hons) Computing - First class (University of Greenwich, UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry