සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
Phoenix Education Institute - கோனவல

நிறுவனம்: Phoenix Education Institute - ඔබගේ දරුවාට අවශ්‍ය පරිදි කැපවෙන ගුරු මණ්ඩලයක් සමගින්


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Phoenix Education Institute - கோனவல
LIfeway Institute - ஜ-ஏல

Lifeway Institute - Tuition classes in Science (Physics, Biology, Chemistry), Mathematics, Accounting, Economics, English and many more


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
LIfeway Institute - ஜ-ஏல
தரம் 1 to 5 - சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், கணிதம், புலமைப், பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை

Samadhi Sankalpana (பெண்) - Teacher training diploma, Primary teacher diploma


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to 5 - சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், கணிதம், புலமைப், பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry