සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
Phoenix Education Institute - ගෝනවල

ආයතනය: Phoenix Education Institute - ඔබගේ දරුවාට අවශ්‍ය පරිදි කැපවෙන ගුරු මණ්ඩලයක් සමගින්


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Phoenix Education Institute - ගෝනවල
LIfeway Institute - ජා-ඇල

Lifeway Institute - Tuition classes in Science (Chemistry, Physics & Biology), Mathematics, Accounting, Economics, English and many more


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
LIfeway Institute - ජා-ඇල
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 - සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ශිෂ්‍යත්ව විභාග පන්ති

Samadhi Sankalpana (ස්ත්‍රී) - Teacher training diploma, Primary teacher diploma


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 - සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ශිෂ්‍යත්ව විභාග පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry