සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் புவியியல் மற்றும் சுகாதார தரம் 6-11 (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்)

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Priyani Maldeniya (பெண்)
 •  சாதாரண நிலை
 •  டிப்ளோமா
 •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
 •  Post Graduate Diploma in Education
 •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 20 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​ ​7​6​0​ ​8​1​9​7​ ​|​ ​0​7​0​ ​5​3​3​ ​5​6​1​7
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் புவியியல் மற்றும் சுகாதார தரம் 6-11 (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்) ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
 • BSc ( University of Peradeniya )
 • PGDe ( University of Peradeniya )
 • Dip in Education
 • English Medium Teaching Experience : 20 years
 • Teaching Experience : 23 years
 • English Medium Paper Marking Experience
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
English Medium,
- Science ( Both Government and Cambridge Syllabi )
- Geography
- Health

via Online From Grade 6-11
இடம்

ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்

இரத்தினபுர மாவட்டத்தில், இலங்கை


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


கேகாலை மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
 • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
 • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
 • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • English
விமர்சனங்கள்
Priyani Maldeniya பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry