ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව සහ සෞඛ්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Priyani Maldeniya (ස්ත්‍රී)
 •  සාමාන්‍ය පෙල
 •  ඩිප්ලෝමා
 •  ප්‍රථම උපාධිය
 •  Post Graduate Diploma in Education
 •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​ ​7​6​0​ ​8​1​9​7​ ​|​ ​0​7​0​ ​5​3​3​ ​5​6​1​7
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව සහ සෞඛ්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය) si
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • BSc ( University of Peradeniya )
 • PGDe ( University of Peradeniya )
 • Dip in Education
 • English Medium Teaching Experience : 20 years
 • Teaching Experience : 23 years
 • English Medium Paper Marking Experience
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
English Medium,
- Science ( Both Government and Cambridge Syllabi )
- Geography
- Health

via Online From Grade 6-11
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa