සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Regent Institute for Higher Studies - மிரிஸ்வத்தை, கம்பஹ

Regent Institute for Higher Studies (RIHS) offers academic programmes in Management, Information Technology and Vocational Studies.
இடங்கள்: கம்பஹ


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Regent Institute for Higher Studies - மிரிஸ்வத்தை, கம்பஹ
உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர், லண்டன்)

Lakshitha Rukmal Attygala (ஆண்) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர், லண்டன்)
CIMA / கணிதம் பௌதீகவியல் வர்த்தகக் கல்வி - OL (கேம்பிரிட்ஜ், Ed-excel, உள்ளூர்) / கணிதம் - உள்ளூர் AL

Amaya Kodithuwakku (பெண்) - ACIMA passed finalist and a Bachelor of Science graduate, Completed corporate level of ICASL, A MBA holder


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CIMA / கணிதம் பௌதீகவியல் வர்த்தகக் கல்வி - OL (கேம்பிரிட்ஜ், Ed-excel, உள்ளூர்) / கணிதம் - உள்ளூர் AL

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry