සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
CIMA / ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - OL (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය) / ගණිතය - දේශීය AL

Amaya Kodithuwakku (ස්ත්‍රී) - ACIMA passed finalist and a Bachelor of Science graduate, Completed corporate level of ICASL, A MBA holder


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
CIMA / ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - OL (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය) / ගණිතය - දේශීය AL
උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)

Lakshitha Rukmal Attygala (පුරුෂ) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)
Regent Institute for Higher Studies - මිරිස්වත්ත, ගම්පහ

Regent Institute for Higher Studies (RIHS) offers academic programmes in Management, Information Technology and Vocational Studies.
ස්ථානයන්: ගම්පහ


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Regent Institute for Higher Studies - මිරිස්වත්ත, ගම්පහ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry