සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
திறன் தேர்வு வகுப்புகள் - மொரட்டுவை பல்கலைக்கழகம்

Thushara Nishshanka (ஆண்) - Product Designer | Design Educator - BDes Hons(UOM,SL), PQHRM (CIPM,SL)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
திறன் தேர்வு வகுப்புகள் - மொரட்டுவை பல்கலைக்கழகம்
CCL அகாடமி

நிறுவனம்: CCL Academy - Pioneering institute in Up skilling students to global standards


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CCL அகாடமி
மொரட்டுவ பல்கலைக்கழக கட்டிடக்கலை திறன் தேர்வு

Sanjaya Dissanayaka (ஆண்) - ஒரு தசாப்த காலமாக மொரட்டுவை திறன் பரீட்சையை கற்பித்த அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மொரட்டுவ பல்கலைக்கழக கட்டிடக்கலை திறன் தேர்வு
Architecture / Fashion Design / Integrated Design Aptitude Test

Prabath Madushanka (ஆண்) - B.DES, M.SC., PG.MGT


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Architecture / Fashion Design / Integrated Design Aptitude Test
கட்டிடக்கலை பாடநெறி

Priyan de Silva (ஆண்) - No basic knowledge needed.
இடங்கள்: குருணாகல்


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கட்டிடக்கலை பாடநெறி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry