වාස්තු විද්‍යා පාඨමාලාව

Priyan de Silva (පුරුෂ) - No basic knowledge needed.
ස්ථානය: කුරුණෑගල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වාස්තු විද්‍යා පාඨමාලාව
Fashion Design / Architecture / Integrated Design Aptitude Test Classes

Prabath Madushanka (පුරුෂ) - B.DES, M.SC., PG.MGT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Fashion Design / Architecture / Integrated Design Aptitude Test Classes
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ පන්ති

Thushara Nishshanka (පුරුෂ) - Product Designer | Design Educator - BDes Hons(UOM,SL), PQHRM (CIPM,SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ පන්ති
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වාස්තු විද්‍යා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය

Sanjaya Dissanayaka (පුරුෂ) - දශකයක කාලයක් තුළ මොරටුව Aptitude Test එකට ඉගැන්වීම් කරපු පළපුරුදු ගුරුවරයා


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වාස්තු විද්‍යා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry