2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகா

மாவட்டத்தில் - களுத்துறை
மாவட்டத்தில் - காலி

மாவட்டத்தில் - கொழும்பு

மாவட்டத்தில் - மாத்தறை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்