සිංහල |  தமிழ் |  English

Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
2

ஒரு இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

ஆன்லைன் வேலைகள்
நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - அநுராதபுர

மாவட்டத்தில் - இரத்தினபுர
மாவட்டத்தில் - கண்டி
மாவட்டத்தில் - கம்பகாமாவட்டத்தில் - களுத்துறைமாவட்டத்தில் - குருநாகல்மாவட்டத்தில் - கொழும்பு

மாவட்டத்தில் - கேகாலைமாவட்டத்தில் - நுவரெலியா

மாவட்டத்தில் - மாத்தறை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry