සිංහල |  தமிழ் |  English

சா/த - எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர்

தொடர்பு விபரங்கள்

ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
A/Level Physics teacher at leading International School in Colombo
  • Bachelors in Education
  • OTHM Lev PGDip Strategic Management & Leadership
  • MBA (UK)
  • LLB (Reading)
  • PhD in Educational Administration, Supervision and Planning (Reading)
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
English
English Literature
Maths
Biology
Chemistry
Physics
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
Find Tuition Classes in Sri Lankaதேடல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry