සිංහල |  தமிழ் |  English

සා/පෙළ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය

ඇමතුම් විස්තර

ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
A/Level Physics teacher at leading International School in Colombo
  • Bachelors in Education
  • OTHM Lev PGDip Strategic Management & Leadership
  • MBA (UK)
  • LLB (Reading)
  • PhD in Educational Administration, Supervision and Planning (Reading)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
English
English Literature
Maths
Biology
Chemistry
Physics
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
Find Tuition Classes in Sri Lankaසොයන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry